Tietosuojaseloste

WEST Invest Groupissa olemme sitoutuneet suojaamaan palvelujemme käyttäjien yksityisyyden. Käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti ja vain siinä laajuudessa, kun se on toiminnassamme tarpeellista. Tietojen käsittelytavat perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) ja tietosuojalakiin (1050/2018).  

Päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa ja merkitsemme muutospäivämäärän selosteeseen. Jos muutokset ovat merkittäviä, voimme kertoa niistä myös muulla tavalla, kuten sähköpostilla tai ilmoittamalla asiasta sivuillamme. Suosittelemme, että käyt säännöllisesti sivuillamme ja huomioit mahdolliset muutokset.  

Tämä tietosuojaseloste koskee seuraavia WEST Invest Group -ryhmittymään kuuluvien yhtiöiden verkkosivustoja, ellei kyseisellä verkkosivustolla toisin mainita:  

WEST Invest Group Oy (www.westinvestgroup.fi) – Hyxo Oy (www.hyxo.fi) – Höyrytys Oy (www.hoyrytys.fi) – Ekomuovi Oy (www.ekomuovifi) – KMV-tuotteet (www.kmv.fi) – Sakutek Oy (www.sakutek.fi) – Ubitec Oy (www.ubitec.fi).  

Verkkosivusto ja asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjänä toimii WEST Invest Group Oy, Sortilantie 5, PL 16, 04260 Kerava, puh. +358 10 4174 500, info@westinvestgroup.fi.

Verkkosivujen selaaminen ei edellytä rekisteröitymistä. Kysymme henkilötietojasi vain silloin, kun lähetät meille kyselyjä tai palautetta verkkosivuilla olevien lomakkeiden kautta. Lomakkeissa kysymme

  • nimeäsi
  • puhelinnumeroasi
  • sähköpostiosoitettasi
  • yritystäsi.

Henkilötietoja kerätään mahdollisesti myös esimerkiksi ilmoittautumisten yhteydessä (Webropol-lomakkeella). Tietoja käsitellään vain kyseistä tarkoitusta varten. Lomakkeilla lähettämäsi tiedot on suojattu.

Miten säilytämme tietojasi?

Tiedot säilytetään palvelimella kuusi kuukautta lomakkeen vastaanottamisesta. Asiakassuhteen hoitamista varten annettuja tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan esimerkiksi asiakasrekisterissä (CRM).  

Mitkä ovat henkilötietojen tietolähteet ja kuinka tietoja päivitetään?

Henkilötiedot saadaan lomakkeen lähettäjältä itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä seuraavista lähteistä:

  • Asiakkaalta tai potentiaaliselta asiakkaalta sekä sidosryhmän edustajalta tai muilta kontakteilta itseltään puhelimitse, internetin kautta (verkkosivustot, lomakkeet, uutiskirjetilaukset, tapahtumiin ilmoittautumiset, sosiaalinen media, kaupparekisteri), sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.
  • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.
  • Sopimuksenteon yhteydessä rekisteröidystä kerättävät tiedot.
  • Asiakastapaamisista saadut tiedot.
  • Muissa mahdollisissa tilanteissa, joissa Rekisteröity luovuttaa tietojaan Rekisterinpitäjälle.
  • Lisäksi Rekisterinpitäjä kerää Google Ads ja Analytics -palveluiden avulla kävijätietoa verkkosivusta, jotta Rekisterinpitäjä voi analysoida ja kehittää sivustoa entistäkin paremmaksi ja kohdentaa sivuston kävijöille relevanttia markkinointia. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän jättäessä tiedot verkkosivuille tai käyttäessään uutiskirjepalvelua.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen niin edellyttäessä, sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, tai siltä osin kuin siitä on sovittu rekisteröidyn kanssa.

Rekisteröityjen tietoja saatetaan joissakin tilanteissa luovuttaa Rekisterinpitäjän alihankkijoille tai yhteistyökumppaneille, jos se on välttämätöntä palveluiden tuottamiseksi (käsittely perustuu oikeutettuun etuun) tai yhteistyössä suoritettujen markkinointitoimenpiteiden johdosta (käsittely perustuu suostumukseen). Tällaiset tahot käsittelevät henkilötietoja luottamuksellisesti.

Pyrimme siirtämään tiedot anonyymeina, mikäli se on mahdollista. Kumppanimme toimivat lain vaatimien yksityisyyskäytäntöjen sekä rekisterinpitäjän dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa palveluntarjoajien meidän puolestamme suorittamasta henkilötietojen käsittelystä suhteessa rekisteröityyn kuin omasta toiminnastamme.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan siirtää ja tallentaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevalle palvelimelle, mikäli palvelun toteutuminen sitä vaatii.

Mikäli henkilötietoja siirretään EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, se tapahtuu kaikissa tilanteissa lainmukaisella perusteella:

Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
Rekisterinpitäjä on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita (joista toimitetaan jäljennös pyydettäessä);
Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksen henkilötietojen siirtämiselle; tai
Henkilötietojen siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelyn perusteiden ja tarkoituksen toteuttamiseksi. Tietoja voidaan myös säilyttää niin kauan kuin lainsäädäntö, kuten esimerkiksi kirjanpitolaki, edellyttää. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, Rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön sähköpostitse osoitteeseen info@westinvestgroup.fi tai kirjeitse.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot ja käyttää oikeuttaan tulla unohdetuksi. Rekisteröidyn pyynnöstä Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Rekisterinpitäjä voi myös oikaista, poistaa tai täydentää tietoja oma-aloitteisesti.

Suostumuksen perusteella kerättyjen henkilötietojen osalta Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojensa käsittelyyn antamansa suostumus.

Mikäli Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja yleisen edun taikka oikeutetun edun perusteella, Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa Rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi Rekisterissä olevan oikeudet taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista, jos henkilötiedot eivät ole paikkaansa pitäviä, käsittely on lainvastaista tai, jos tietoja ei enää tarvita.

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojensa käsittelyn lainmukaisuutta koskeva asia Tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Jokaisella uutiskirjeen tilaajalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot tai pyytää tietojen korjaamista. Tietojen tarkastamiseksi käyttäjän tulee kertoa tarkastuspyynnössään sähköpostiosoitteensa.

Tietojentarkastus- tai korjauspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

WEST Invest Group
GDPR
PL 16
04260 Kerava

tai sähköpostitse osoitteeseen info@westinvestgroup.fi.

Uutiskirjeen vastaanottajilla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää lähettämästä hänelle uutiskirjettä. Sähköpostiosoitteen poistaminen uutiskirjeen lähetyslistalta onnistuu klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, joilla sähköisesti tallennetut tiedot sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä. Evästeiden avulla keräämme sivustomme käyttäjistä tilastotietoa, jota käytämme ensisijaisesti sivustomme käytön analysointiin ja kehittämiseen. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä eikä sitä voida yhdistää yksittäisiin käyttäjiin. Tutustu evästeiden toimintaan ja käyttämiimme evästeisiin.